Fastigheten Riddaren 13 ingår i riksintresset för kulturmiljövården Stockholms innerstad med Djurgården. De båda gårdshusen och gatuhuset inom Riddaren 13 uppfördes i slutet av 1800-talet men fick sin nuvarande karaktär i samband med en omfattande och påkostad ombyggnad på 1910-talet.

Beställare: Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv

Byggår: 2014-2017

Kompetensområde
3D-projektering Revit

Kontaktperson hos Looström
Petra


Byggnaden uppfördes först som kvarterets fabriksbyggnad, som i sitt rationella uttryck var modern för sin tid. Gatuhuset tillför idag ett stort miljöskapande värde till Nybrogatans stadsrum och uppvisar en välbevarad industrimiljö från början av förra seklet.

Under uppdraget som startade 2014 har befintliga fastigheter omvandlats från kontor, lägenheter, verkstäder, butiker mm till hotell och restaurangytor samt butiker. Hotellet kommer att drivas av Hotel Diplomat. Den befintliga passagen från Nybrogatan blir en ny gatuentré till fastigheten, vilken kommer att ta besökaren vidare in till två överglasade innergårdar med omgivande restaurangverksamhet och direktpassage in till saluhallen.

Konstruktionsmässigt har uppdraget medfört att många nya håltagningar för installationer samt nya öppningar i bärande konstruktioner har behövts. Ett helt nytt gårdsbjälklag har byggts då det gamla var i mycket dåligt skick. Två nya glastak har projekterats som skall däcka över de nuvarande gårdarna så att dessa utrymmen får en inomhusmiljö. En ny huskropp har byggts till på ena sidan av den stora innergården och nya hissar har installerats för att uppfylla dagens krav på tillgänglighet och arbetsmiljö.

Uppdraget har inneburit omfattande inventeringar av stommen och utredningar för kritiska arbetsmoment vid ändringar i befintliga byggnader. Vidare har även uppföljning och tät kontakt med entreprenörer på plats genomförts för att säkerställa konstruktiva lösningar. Projektet har utförts i ett nära samarbete mellan olika typer av projektörer, i synnerhet arkitekt, byggnadsantikvarie och beställarorganisationen.

Visionsbilder: Tengbom

Personer från Looström som är involverade i projektet:

Petra

Petra

Uppdragsansvarig konstruktör

Edda

Edda

Konstruktör

Petter

Petter

Konstruktör